Spolupráce na projektech

Rakouské kulturní fórum v Praze v souladu se svým posláním v oblasti zahraniční kulturní politiky podporuje kulturní a vědecký dialog mezi umělci a vědci z Rakouska a hostitelské země České republiky. Kromě realizace vlastních projektů podporuje potencionální partnery rakousky orientovaných projektů v ČR po stránce organizační, logistické a finanční. Je kontaktním centrem pro rakouské kulturní pracovníky, umělce a vědce a zve je ke spolupráci na projektech.

Návrhy projektů či případné spolupráce jsou vítány. Abychom mohli zajistit dlouhodobé plánování v oblasti programové skladby a financování, preferujeme první kontakt ze strany žadatele s větším časovým předstihem, nejlépe do 1. září roku, který předchází roku konání plánovaného projektu.

Vyplněné žádosti o podporu projektu zasílejte prosím e-mailem na adresu prag-kf@bmeia.gv.at nejpozději k následujícím termínům:

  • Projekty konající se v období leden – duben:  do 1. října předchozího roku
  • Projekty konající se v období květen – srpen: do 1. února
  • Projekty konající se v období září – prosinec: do 1. června

Zohledněte prosím podmínky pro podporu společných projektů a následující body:

  • Předložené projekty se musí jednoznačně vztahovat k Rakousku.
  • Podáním žádosti nevzniká právní nárok na udělení podpory.
  • Přidělení finančních prostředků proběhne především tehdy, jedná-li se o projekt, který by bez finanční podpory nemohl být dokončen nebo proveden a v případě přidělení podpory dojde k finančnímu zabezpečení tohoto projektu.
  • Výše a rozsah příspěvku závisí na rozpočtové situaci RKF.


Materiály k stažení:
formulář žádosti o podporu projektu (ve formátu .dot)
formulář žádosti o podporu projektu (ve formátu .dotx)
podmínky podpory společných projektů (ve formátu .pdf)
logo RKF v Praze (ve formátu .eps)
logo RKF v Praze (ve formátu .jpg)

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17134794975821
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ